top of page

Werkwijze

In onze groepspraktijk volgen we een vaste en doordachte werkwijze. Deze behartigt het belang van uw kind en het systeem (gezin, school, omgeving).

We volgen altijd dezelfde werkwijze:

Aanmelding

 • U vermeldt uw contactgegevens en de naam en geboortedatum van uw kind. Tevens schetst u kort het probleem of de reden waarom u ons contacteert.

 • Telefonisch gesprek: We bellen u voor meer informatie, een beginnende intake, uitleg over onze werkwijze en afspraken voor observatie en testing.

Onderzoek

 • Eerste sessie= kennismaking met kind en ouder(s).

 • Tijdens dit gesprek overlopen we samen uw vragen en onze werkwijze en controleren we nog even de gemaakte afspraken voor verdere testing.

 • Indien u reeds testverslagen heeft of verslagen van andere disciplines (kinderpsychiater, logopedie, psycholoog, CLB) brengt u deze best mee.

 • Kleuterwerkjes, schoolschriften, toetsen, kort verslagje van de leerkracht en andere nuttige informatie brengt u ook best mee.

 • De diagnosticus werkt alleen met het kind, zonder aanwezigheid van de ouders om een objectieve kijk te hebben en om een relatie met het kind op te bouwen en een veilige, stimulerende en gestructureerde situatie te creëren.

 • Aan de hand van observatie en verschillende tests brengen we het functioneren van uw kind op verschillende domeinen in kaart.

 • De onderzoeksfase wordt verdeeld in drie momenten van één uur, waarbij het eerste moment ook reeds een deel kennismaking of intake is.

 • Indien u dit wenst, nemen wij contact met de andere betrokken disciplines, de school, huisarts of het CLB.

Adviesgesprek

 • Tijdens dit gesprek zien wij graag, indien mogelijk, beide ouders.

 • Tijdens dit gesprek bespreken wij het onderzoek uitvoerig: sterktes en zwaktes, moeilijkheden en mogelijkheden van uw kind.

 • U krijgt tips en adviezen voor de aanpak van de mogelijkheden en moeilijkheden van uw kind

 • Er zijn drie mogelijke adviezen:

 • uw kind heeft geen therapie nodig of heeft eventueel een andere begeleiding of zorg nodig

 • een psychomotorische begeleiding is te overwegen, maar het kan bekeken worden of dit ook thuis en op school kan ingevuld worden

 • uw kind heeft duidelijk psychomotorische therapie nodig

 • We bespreken met u de eventuele doelstellingen van de therapie

 • Psychomotorische therapie is enkel mogelijk op voorschrift van een pediater of kinderpsychiater en dit na een grondig onderzoek.

 • Besluit u om de psychomotorische begeleiding te starten, dan komt uw kind op de wachtlijst en noteren we de uren en dagen dat uw kind naar de begeleiding kan komen.

 • U krijgt enkele weken na het adviesgesprek het verslag toegestuurd om te bezorgen aan alle betrokken partijen, indien u dat wenst.

Therapie

 • We starten de psychomotorische therapie zo snel mogelijk op, afhankelijk van de beschikbaarheid van de therapeuten en van de vrije uren van het kind.

 • Om doeltreffend te kunnen werken en de continuïteit van de therapie te verzekeren, verkiezen wij bij een psychomotorische begeleiding twee therapiemomenten van 30 minuten per week en dit na schooltijd.

 • Kleuters kunnen eventueel ook tijdens de schooluren in therapie komen.

 • Bij de individuele psychomotorische therapie verkiezen wij om met het kind alleen te werken, tenzij tijdens een specifieke oudersessie.

 • Elk kind heeft zijn vaste momenten per week en zijn vaste therapeut: dit biedt duidelijkheid en structuur voor alle partijen.

Evaluatie

 • Regelmatig organiseren we oudersessies waarbij u met uw kind samen kan en mag oefenen. Zo krijgen wij een beeld van uw aanpak en weet u welk soort oefeningen er goed zijn. We geven op deze momenten ook duidelijke tips en adviezen.

 • Indien u dit wenst houden we contact met de klassenleerkracht, zorgcoördinator, andere therapeuten of CLB medewerkers.

 • Tussentijds evalueren en bespreken we regelmatig uw kind tijdens onze teamvergaderingen.

 • We plannen op regelmatige basis een schoolbezoek of een gesprek met alle betrokken partijen (MDO)-, dit enkel indien u dit wenst.

 • Regelmatig evalueren we ook wanneer de therapie eventueel kan afgebouwd of gestopt worden.

 • Indien dit gewenst of noodzakelijk is, voor ziekenfonds of arts, maken we een tussentijds evaluatieverslag of een eindverslag.

Aanmelding

Onderzoek

Adviesgesprek

Therapie

Evaluatie

bottom of page